ਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆ !

ਪੂਰਬ ਨੇ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆਕਿਹੜੇ ਅੰਬਰ ਫੋਲ! ਜਿਉਂ ਹੱਥ ਕਟੋਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾਵਿਚ ਕੇਸਰ ਦਿੱਤਾ ਘੋਲ। ਚਾਨਣ ਲਿੱਪੀ ਰਾਤ ਨੇਸੱਤ ਸਗੰਧਾਂ ਡੋਹਲ ਅੰਬਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂਤਾਰਿਆਂ ਲਾ ਲਏ ਬੋਹਲ ਆਸਾਂ ਕੱਤਣ ਬੈਠੀਆਂਤੰਦ ਸੁਬਕ ਤੇ ਸੋਹਲ ਭਰ ਭਰ ਲੱਛੇ ਪੈਣ ਵੇਰੇਸ਼ਮੀ ਅੱਟੀ ਝੋਲ ਅਰਪੀ ਕਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦੜੀਚਾਰੇ ਕੰਨੀਆਂ ਖੋਹਲ ਬੱਦਲਾਂ ਭਰ ਲਈ ਅੱਖ ਵੇਪੌਣਾਂ...

ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ

ਚਾਨਣ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੋਪਾ ਕੌਣ ਭਰੇਅੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਾਸੂਰਜ ਬਾਲ ਦਿਆਂਮਨ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮੰਮਟੀ ਦੀਵਾ ਕੌਣ ਧਰੇ ਅੰਬਰ ਗੰਗਾ ਹੁੰਦੀਗਾਗਰ ਭਰ ਦੇਂਦੀਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਓ ਕਿਹੜਾ ਘੁੱਟ ਭਰੇ ਇਹ ਜੁ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗਰਾਖਵੀਂ ਦੇ ਚਲਿਓਂਦਿਲ ਦੇ ਬੁੱਕਲ ਬਲਦੀ ਚਿਣਗਾਂ ਕੌਣ ਜਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂਸਾਰੀ ਬਾਤ ਮੁਕਾ ਬੈਠੇਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਕਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇਚਾਨਣ...

ਚੇਤਰ

ਚੇਤਰ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਆਇਆਬੁਚਕੀ ਮੋਢੇ ਚਾਈ ਵੇਅਸਾਂ ਵਿਹਾਜੀ ਪਿਆਰ-ਕਥੂਰੀਵੇਂਹਦੀ ਰਹੀ ਲੁਕਾਈ ਵੇ ਸਾਡਾ ਵਣਜ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਨੂੰਕੱਲ੍ਹ ਹੱਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂਚੁਟਕੀ ਮੰਗਣ ਆਈ ਵੇ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਲ ਬਲੌਰੀਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸੁਰਮਾ ਪੀਠਾਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਆ ਕੇਮੰਗਦਾ ਇਕ ਸਲਾਈ ਵੇ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ...